Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARTYSTA I SZTUKA

§ 1 [Definicje]

Określenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, należy rozumieć zgodnie z ich następującymi definicjami:

 1. Sprzedawca – osoba, o której mowa w § 9 ust. 3 niniejszego Regulaminu;
 2. Sklep – sprzedażowa platforma teleinformatyczna, umożliwiająca jej użytkownikom dokonywanie Zakupów Produktów, prowadzona przez Sprzedawcę w sieci Internet pod adresem www.artystaisztuka.pl (strona internetowa znajdująca się pod podanym adresem zwana jest dalej: Serwisem internetowym);
 3. Klient – podmiot, który na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zakupu w Sklepie;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (zawarcia Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, poprzedzająca Zamówienie Produktu i ułatwiająca Klientowi jego dokonanie;
 6. Produkt – rzecz ruchoma znajdująca się w asortymencie Sklepu i w nim prezentowana, która może być przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta;
 7. Zamówienie – oferta składana Sprzedawcy w Sklepie przez Klienta na Zakup;
 8. Umowa – zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowa sprzedaży Produktu (dalej również jako: Zakup). Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą jest umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
 9. Dni Robocze – wszystkie dni w danym roku kalendarzowym z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo uznanych za wolne od pracy;
 10. Regulamin – niniejszy dokument określający w szczególności sposób oraz warunki zawierania i realizacji Umów;
 11. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§ 2 [Postanowienia Ogólne]

 1. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu można zgłaszać do Sprzedawcy na adres email: sklep@artystaisztuka.pl lub za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie internetowym (podstrona Kontakt).
 2. Sprzedawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Sklepu w Serwisie internetowym przy wykorzystaniu komputera osobistego z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows (nie starszym niż XP SP3, Vista, 7 lub 8) oraz dostępem do Internetu, przy wykorzystaniu następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer (nie starsza niż wersja 8.0), Mozilla Firefox (nie starsza niż wersja 3.6), Google Chrome (nie starsza niż wersja 12.0).
 3. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 § 3 [Warunki dotyczące sprzedaży Produktów]

 1. Informacje o Produktach zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty sprzedaży składanej przez Sprzedawcę, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu korzystając z dostępnego w Serwisie internetowym formularza Zamówienia.
 3. Płatności z tytułu sprzedaży Produktu dokonywane są w trybie „Przelew” lub „Płatność on-line”, według wyboru Klienta.
 4. Płatności z tytułu sprzedaży Produktu dokonywane w trybie „Przelew”, są dokonywane przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w oświadczeniu Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia, o którym mowa w § 4 6, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Potwierdzenie zawiera również inne dane niezbędne do realizacji przelewu, tj. dane banku prowadzącego rachunek, dane posiadacza rachunku oraz tytuł przelewu.
 5. Płatności z tytułu sprzedaży Produktu dokonywane w trybie „Płatność on-line” realizowane są w systemie PayU lub PayPal, według wyboru Klienta.
 6. Operatorem systemu PayU jest spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7792308495). W celu dokonania płatności i faktycznego Zakupu Produktu należy postępować zgodnie z instrukcją operatora systemu PayU, która wyświetli się po uruchomieniu przez Klienta znajdującego się w formularzu Zamówienia linku pod ikoną „Przejdź do PayU”. Szczegółowe dane dotyczące sytemu płatności PayU, w tym regulamin znajdują się na stronie internetowej operatora tego systemu pod adresem http://www.payu.pl/.
 7. Operatorem systemu PayPal jest spółka PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349). W celu dokonania płatności i faktycznego Zakupu Produktu należy postępować zgodnie z instrukcją operatora systemu PayPal, która wyświetli się po uruchomieniu przez Klienta znajdującego się w formularzu Zamówienia linku pod ikoną „Przejdź do PayPal”. Szczegółowe dane dotyczące sytemu płatności PayPal, w tym regulamin znajdują się na stronie internetowej operatora tego systemu pod adresem http://www.paypal.com/pl.

§ 4 [Warunki dotyczące składania Zamówienia]

 1. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego jest wypełnienie formularza dostawy oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu, który jest przekazywany Klientowi do wglądu za pośrednictwem Serwisu internetowego przed złożeniem przez niego Zamówienia. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia Sprzedawca dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny informację o:
 2. Przed złożeniem Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego Klient wybiera sposób płatności w Koszyku.
 3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego należy korzystając z przeglądarki internetowej wywołać Serwis internetowy, wybrać Produkt poprzez uruchomienie przez Klienta znajdującego się w Serwisie internetowym linku pod zdjęciem i nazwą Produktu, określić rozmiar Produktu i dodać go do Koszyka. W Koszyku znajdować się będą Produkty, które zgodnie z wolą Klienta mają stanowić przedmiot jego Zamówienia. Złożenie Zamówienia nie wymaga osobnej rejestracji (założenia specjalnego konta) w Serwisie internetowym, jednakże istnieje możliwość rejestracji po wybraniu opcji „Stworzyć konto” i podaniu dowolnie wybranego przez Klienta hasła do logowania.
 4. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia,
 5. sposobie porozumiewania się z Klientem,
 6. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.
 7. W formularzu dostawy Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko Klienta,
  2. numer telefonu Klienta,
  3. adres Klienta,
  4. adres email Klienta;
 8. Podanie powyższych danych jest niezbędne do realizacji Umowy.
 9. Klient potwierdza wolę złożenia Zamówienia poprzez uruchomienie znajdującego się w formularzu Zamówienia linku pod ikoną „Złóż Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie jego Zamówienia.
 10. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia, dochodzi do zawarcia Umowy.
 11. Jeśli Zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie nie będzie mogło zostać przyjęte z uwagi na niedostępność zamówionego Produktu lub zawarta Umowa nie będzie mogła zostać z tego powodu zrealizowana, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i najpóźniej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od chwili złożenia Zamówienia, otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej na poczet ceny zamówionego i niedostępnego Produktu oraz kosztów jego dostawy. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Sprzedawca wskaże Klientowi termin dostawy niedostępnego Produktu i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki nowy termin, Zamówienie tudzież Umowa będą uważane za ważne, a jedynie czas realizacji dostawy ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Klienta, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej. Sprzedawca potwierdzi Klientowi nowe ustalenia, zgodnie z § 4 ust. 8 zd. 1-2.
 12. Sprzedawca ma obowiązek przekazać Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy na Trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu. Potwierdzenie będzie dostarczane na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail w formacie PDF, umożliwiającym przechowywanie i odtwarzanie pliku przy wykorzystaniu następującego oprogramowania: Adobe Reader (nie starszy niż wersja X). Sprzedawca dołączy również do Produktu, według wyboru Klienta, paragon lub fakturę VAT dokumentującą Zakup.
 13. Sprzedawca nie przewiduje minimalnego czasu trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy.
 14. Sprzedawca nie przewiduje składania przez Klienta kaucji ani udzielania innych gwarancji finansowych.

 § 5 [Ceny]

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN), zawierają podatek VAT i mają charakter wiążący do momentu uwidocznienia ich zmiany w Sklepie. Zmiana ceny nie dotyczy Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 2. Na stronie internetowej Sklepu wskazuje się w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania Zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową, Sprzedawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy. Jeżeli Sprzedawca nie otrzymał wyraźnej zgody Konsumenta, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które Konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, Konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie spełnił obowiązków informacyjnych dotyczących łącznej ceny lub wynagrodzenia za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – o sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia oraz dotyczących kosztu zwrotu Produktu w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi Konsument – Konsument nie ponosi tych opłat i kosztów.
 5. Dniem uiszczenia ceny jest dzień uznania rachunku bankowego wskazanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 § 6 [Warunki dostawy Produktu]

 1. Produkt wysyłany jest niezwłocznie po zawarciu Umowy.
 2. W każdym przypadku Sprzedawca zobowiązuje się nadać Produkt do wysyłki w nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że zgodnie z opisem Produktu w witrynie artystaisztuka.pl, Produktu w chwili składania zamówienia nie ma na stanie magazynowym, co w takiej sytuacji skutkuje wydłużeniem nadania Produktu o kolejne 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia zawarcia Umowy. Sprzedawca może wstrzymać się z nadaniem Produktu do momentu uiszczenia przez Klienta ceny.
 3. Sprzedawca zapewnia możliwość dostawy Produktu przesyłką kurierską lub pocztową. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koszt przesyłki kurierskiej wynosi 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych zero groszy), a koszt przesyłki pocztowej wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote zero groszy). Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koszt przesyłki kurierskiej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych zero groszy), a koszt przesyłki pocztowej wynosi 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych zero groszy).
 4. W przypadku Zamówienia dwóch lub większej ilości Produktów równocześnie, koszt dostawy wskazany w § 6 ust. 3 ulega zmianie i w zależności od ilości zamówionych Produktów będzie wyliczony indywidualnie, a informacja na temat kosztów przesyłki zostanie przedstawiona Klientowi przed złożeniem zamówienia, chyba że łączna cena zamówionych równocześnie Produktów będzie wyższa niż 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych zero groszy) – wówczas koszt przesyłki ponosi Sprzedawca.
 5. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej termin dostarczenia przesyłki z zamówionym Produktem, według informacji pochodzących od podmiotu realizującego przesyłki kurierskie i pocztowe, wynosi do 10 (słownie: dziesięciu) Dni Roboczych, licząc od dnia ich nadania do wysyłki przez Sprzedawcę.

§ 7 [Odstąpienie od Umowy]

 1. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w Pouczeniu o odstąpieniu, stanowiącym załącznik do Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Jeżeli Konsument nie został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od Umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli Konsument został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, termin do odstąpienia od Umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji o tym prawie.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Szczegółowe warunki odstąpienia określa Pouczenie o odstąpieniu, stanowiące załącznik do Regulaminu.

 § 8 [Reklamacje]

 1. Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedawcę, w tym również wad Produktu. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie pozwalającej Sprzedawcy na zapoznanie się z jej treścią, np. pisemnie, na poniższy adres Sprzedawcy do doręczeń:

Tomasz Mueller

Al. Wojska Polskiego 28/1

80-277 Gdańsk

Sprzedawca prosi Konsumentów o dokonanie wyraźnego dopisku „ARTYSTA I SZTUKA – REKLAMACJA”.

 1. Sprzedawca prosi Konsumentów, aby reklamacja obejmowała dane Konsumenta podane przez niego przy złożeniu Zamówienia, datę złożenia Zamówienia, przedmiot Zamówienia, możliwie dokładny opis niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym wady Produktu, oraz wskazanie, w jaki sposób Konsument żąda załatwienia reklamacji.
 2. Do reklamacji powinien zostać dołączony reklamowany Produkt, jeżeli reklamacja dotyczy wad tego Produktu. Dostarczenie Produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Konsumenta o uzupełnienie reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Konsumenta i jak najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Konsumenta reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 5. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za jakość świadczenia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym dla niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt w stanie bez wad i ponosi odpowiedzialność za wady Produktu na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z tytułu rękojmi na warunkach wskazanych w przepisach dotyczących rękojmi, określonych w art. 556-576 Kodeksu cywilnego, wyłącznie względem Konsumentów. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.
 6. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. Sprzedawca oświadcza, że nie udziela gwarancji na Produkty i nie świadczy usług gwarancyjnych. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych poza czynnościami podejmowanymi w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji lub w celu realizacji praw przysługujących Konsumentowi z tytułu rękojmi.
 8. Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a Sprzedawcą. Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek Konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Konsumenta. Spór o prawa majątkowe pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą wynikłe z Umowy może być również poddany na podstawie wniosku Konsumenta lub Sprzedawcy rozstrzygnięciu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej.

 § 9 [Postanowienia końcowe]

 1. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Operatora. Operator przetwarza wyłącznie te dane osobowe Klienta, które są niezbędne do wykonania zawartej z nim Umowy, jak również przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w zakresie, w jakim uprawniają go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przewidziane w ustawie, o której mowa w ust. 2 oraz w ust. 3.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) jest Sprzedawca. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadkach wskazanych w Regulaminie podanie danych jest niezbędne do realizacji Umowy.
 3. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.); został stworzony, wprowadzony i jest stosowany przez Tomasza Muellera, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „MUELLER” Tomasz Mueller, pod adresem ul. 30 Stycznia 14F/7 w Tczewie (kod pocztowy 83-110), wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się nadanym mu Numerem Identyfikacji Podatkowej 5932364157, sklep@artystaisztuka.pl.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania Sprzedawcy treści (danych) o charakterze bezprawnym.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu Sklepu, w tym dostępnych Produktów i ich cen, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów Zamówienia.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Serwisie internetowym i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia w Serwisie internetowym. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian, które to Zamówienia będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 8. Każda osoba korzystająca ze Sklepu może pobrać treść Regulaminu i utrwalić go w dowolnej formie oraz odtwarzać w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz zawartymi poprzez Sklep Umowami.
 9. Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzania promocji w Sklepie względem Produktów lub innych usług objętych niniejszym Regulaminem, lub do których może mieć zastosowanie niniejszy Regulamin – na warunkach odrębnie określonych przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca będzie porozumiewał się z Klientem za pośrednictwem danych kontaktowych przekazanych przez Klienta w tym celu. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie internetowym (podstrona Kontakt) oraz poniższych danych Sprzedawcy podanych w Regulaminie:

(adres do doręczeń)

Tomasz Mueller

Al. Wojska Polskiego 28/1

80-277 Gdańsk

e-mail: sklep@artystaisztuka.pl

 

Regulamin obowiązuje od dnia 17 czerwca 2016 r.

 

Załącznik do Regulaminu:

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od Umowy

 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres do doręczeń: Tomasz Mueller, Al. Wojska Polskiego 28/1, 80-277 Gdańsk, sklep@artystaisztuka.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Produkt przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

–   Adresat:

Tomasz Mueller

Al. Wojska Polskiego 28/1

80-277 Gdańsk

sklep@artystaisztuka.pl

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy sprzedaży następującego Produktu(-ów): _______________________________

–   Data odbioru Produktu(-ów): _______________________________

–   Imię i nazwisko Konsumenta(-ów): _______________________________

–   Adres Konsumenta(-ów): _______________________________

–   Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ___________

–   Data: __________

(*) Niepotrzebne skreślić.